Login
YoutubeFacebook
Get your free website from Spanglefish
This is a free Spanglefish 2 website.

Our songs ... Ar n-òrain

We have a large repertoire of waulking songs and other traditional songs. Some of them are listed below. We have started adding words and translations, and some videos or sound files.  Contact us for information on any of our songs. If you have a query about a song not on the list, ask anyway - we know a lot of songs!

ORAIN LUAIDH (Waulking songs)

A ghaoil, saoil am faigh mi thu? Click here for a video (a short one!).

A Mhic Iain 'ic Sheumais

Ailein dubh á Lòchaidh

Ailein duinn shiubhlainn leat

Ailein duinn beul a' mhànrain

Air a leabaidh 's mi m' ònar Click here for a (very short!) video.

Air far al al o Click here to see a video.

Alasdair Mhic Cholla ghasda

Alasdair òig 'ic 'ac Neacail

An cuala sibh mu 'n mhaighdinn cheutach? Click here to see a video.

An fhideag airgid  Click here to see a video.

Annag a ghaoil

B' e siud an cùl bachalach

Beir soraidh soraidh bhuam

Bheir mi sgrìob do Thobar Mhoire

Buain a' choirce Click here for a video. (One of our early efforts!)

Cha teid mi le mac a' mhaoir

Chan eil mi gun mhulad orm (Oran basaidh)

Chluinn mi na h-eòin

Clò Mhic 'ille Mhìcheil

Chunna mi còmhlan seach a' bhuaile

Chunnaic mis' an t-òg uasal Click here for a video.

Có nì mire rium? (Oran basaidh)

Dheanainn sùgradh ris an nigh’nn duibh

Dh'éirich mi moch madainn Chéitein

Dh'éirich mi moch madainn earraich Click here for video.

Di-Sathuirne ghabh mi mulad

Fliuch an oidhche

Ged tha 'n oidhche nochd fuar

Gur e mis' tha fo ghruaim

Hé mandu Click here for a video.

Hé mo leannan

Hó ro chall eile Click here to see a video.

Ho ró gun togainn air hùgan fhathast

Hù ra bhó ho Click here for a video of an exuberant workshop session in Lublin, Poland, in 2011.

I hiuraibh ó chan eil mi slàn

Là Millegàraidh

Latha dhomh 's mi 'm Beinn a' Cheathaich

Latha dhomh 's mi siubhal mòintich

Latha leathag (Oran basaidh)

Latha siubhal beinne dhomh (Oran basaidh)

Mairead nan cuiread

Mhic iarla nam bratach bàna

Mhurchaidh bhig, a chinn a'chonais

Mi cuimir, mi cruinn Click here for a video.

Mìle marbhaisg air an t-siùcar  Click here to listen. This is a new song, commissioned in 2014 from Sgioba Luaidh for Absent Voices, an artistic  project, celebrating Greenock's long-gone sugar industry. We made a video in the atmospheric setting of Auchindrain Township. You can watch it here.

Mo rùn Ailean

Na gamhna geala

Oganach gun tòir 'na dheaghaidh

O hao, o hao 's mi fo mhì-ghean Click here for a video.

O 's fhada bhuainn Anna

Oran mór Sgoirebreac

Rinn mi moch-éirigh gu éirigh Click here for video.

'S daor a cheannaich mi 'phòg

 'S e m' eudail mhór Mac 'ic Ailein

Sheòl am bàta fairis a-null

Shuigh mi air cnoc àrd an t-siùil 

'S trom an dìreadh

'S trom mo cheum, chan eil mi sunndach

Tha fadachd orm fhìn, a Rìgh

Thàinig mo bhodachan dhachaidh This can be sung as a waulking song (video here), or at a faster pace as a clapping song (video here).

Trod nan cailleach (Song series) Click for more information.

 

ORAIN OBRACH (Work songs)

A bhólagan, a bhó chiùin

Abu chuibhl'

Am maistreadh a bh' aig Moire

Brà brà bleith

Có leis an crodh druimfhionn ud thall?

Fill iù o ro hù o

Fuirich an diugh gus am màireach

Tàladh Mhic Leòid

Tha an crodh air na lòin

Thug mi gaol dhuit, thug mi gràdh dhuit

 

ORAIN EIBHINN & PUIRT A BEUL

An gàradh aig MacThómais

B' e siud a' bhriogais uallach

Bha croit mhath mhór aig Dòmhnall bàn

Do chrochadh a thoill thu, thoill thu

Ili ili ars' a' chailleach Click here for a video. We recorded this at Auchindrain in 2008, as Innes and Frances Rosemary soaked the tweed preparatory to waulking - on a very chilly day! This was the first full waulking we ever did. The tweed was given to us by Redshank Kiltmakers in Inveraray.

'S i 'bheart a rinn mo shàrachadh Click here for a video of a performance at GalGael in Govan in 2008.

 

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement